สงขลา

โรงพยาบาลสทิงพระ

ผู้ป่วยนอก ที่อยู่ : โรงพยาบาลสทิงพระ เลขที่ 96 หมู่ 1 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 089-299-7083 (นางพีรวรรณ บัวแก้ว), 081-308-5429 (นางปัจนาถ เมษีอภิรักษ์) E-mail : saiiasaipee@gmail.com              stocksathigal@gmail.com     Please follow and […]

โรงพยาบาลควนเนียง

คลินิก ARV ที่อยู่ : โรงพยาบาลควนเนียง เลขที่ 1 ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง สงขลา 90220   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 087-478-1426 (นางบุญรฎา นามแก้ว) E-mail : boonrada2527@gmail.com     Please follow and like us:

โรงพยาบาลรัตภูมิ

ติดตามการรักษา ที่อยู่ : โรงพยาบาลรัตภูมิ เลขที่ 1 ถนน ยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ สงขลา 90180   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 087-419-0940 (นางกฤษทา เกิดชาตรี), 086-956-4636 (ภญ.รุ่งนภา พฤกษ์ภัทานนท์) E-mail : kritsana_aaol@hotmail.com            rnapa63@hotmail.com     Please follow and like […]

โรงพยาบาลนาหม่อม

บริการปฐมภูมิและองค์รวม ที่อยู่ : โรงพยาบาลนาหม่อม เลขที่ 120/3 หมู่ 3 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 098-014-8400 (นางรัชนี จันทร์รอด), 081-371-2515 (นางสาวอัจฉรา เสนาทิพย์) E-mail : d.junrod@hotmail.com            Rsenathip@hotmail.com     Please follow and like us:

โรงพยาบาลสะเดา

คลินิก โรงพยาบาลสะเดา เลขที่ 110 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 084-1988080 (นางสุจิน ไชยชาญบุทธิ์), 087-7960188 (นางสาวณัฎฐา กลั่นสุวรรณ) E-mail : pen2078@hotmail.com,                lukmoo 49 @hotmail.com   Please follow and like us: