แบบประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานเว็บไซต์ buddystation.org

แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Buddystation.org เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ :

2. อายุ :

3. ระดับการศึกษา :

4. อาชีพ :

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ เว็บไซต์ buddystation.org

1. ท่านรู้จักเว็บไซต์ buddystation.org จากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) :

2. ความถี่ในการเข้าเว็บไซต์ buddystation.org :

3. วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ buddystation.org (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) :

4. จากข้อ 3 ข้อมูลที่ท่านได้รับ ตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่ :

5. ข้อมูลในเว็บไซต์ ช่วยให้ท่านตัดสินใจไปตรวจหาเชื้อไวรัส HIV และ/หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ :

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์

คำถามมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
หมวดเนื้อหาที่ท่านเคยใช้
1. เนื้อหา และข่าวสารมีประโยชน์ และตรงกับความต้องการ
2. การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ ง่ายต่อการอ่าน
4. ความสวยงามของหน้าเว็บไซต์
5. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6. การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการทำได้ง่าย
7. ความพึงพอใจโดยรวม

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

ส่วน 5 ลุ้นรับของรางวัล

1. ลงชื่อและเบอร์โทรศัพท์ :

ส่งข้อมูล