โครงการ PrEP

โครงการ PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis of HIV) การกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ เป็นมาตรการด้านการป้องกันที่เพิ่มขึ้นมาจากการป้องกันแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยพบว่า การกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีทุกวันร่วมกับมาตรการป้องกันอื่นๆ มีประสิทธิผลสามารถลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ได้ถึง 40-70% ซึ่งหากกินสม่ําเสมอตามคําแนะนําจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 90% เลยทีเดียว

โครงการ PrEP